Isikuandmete kaitse

Üldinfo

Vilpra OÜ (edaspidi – Andmete vastutav töötleja) sätestab selle eeskirjaga (edaspidi – Eeskiri) isikuandmete töötlemise tingimused Andmete vastutava töötleja veebilehe www.vilpra.ee kasutamisel.

Eeskirjas sätestatud tingimusi rakendatakse iga kord kui te soovite tutvuda meie pakutava sisu ja/või teenustega, sellest hoolimata, millist seadet te kasutate.

Andmete vastutava töötleja rekvisiidid:
Juriidilise isiku nimi: Vilpra OÜ
Juriidilise isiku registrikood: 16139289
Asukoha aadress: Laki tn 6, Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, 10621
Tel. +372 588 76106
E-post: info@vilpra.ee

On väga oluline, et loeksite Eeskirjad hoolikalt läbi, sest iga kord, kui külastate Vastutavale töötlejale kuuluvat veebilehte või sotsiaalvõrgustike kontosid, kinnitate, et olete tutvunud käesolevas Eeskirjas kirjeldatud tingimustega. Kui te ei ole nende tingimustega nõus, siis palume meie kodulehte/ sotsiaalvõrgustike kontosid mitte külastada, mitte kasutada meie sisu ja/või teenuseid.

Kinnitame, et Vastutav andmete töötleja kogub veebilehe ja sotsiaalvõrgustike kontode külastajate isikuandmeid järgides Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide nõudeid ning kontrollivate asutuste juhtnööre. Kõiki mõistlikke tehnilisi ja administratiivseid meetmeid rakendatakse selleks, et veebilehe ja sotsiaalvõrgustike kontode külastajate kohta kogutud andmed oleks kaitstud kadumise, ebaseadusliku kasutamise ja muutmise eest. Andmete vastutava töötleja töötajad on kirjalikult kohustunud mitte avaldama kolmandatele pooltele ja mitte levitama töökohal teada saadud informatsiooni, kaasa arvatud ka informatsiooni kodulehe külastajate kohta.

Kui te olete isik, kes on noorem kui 16 aastane, siis olete kohustatud saama enne isikliku teabe esitamist oma vanemate või teiste seaduslike hooldajate nõusoleku.

Eeskirjades tarvitatud mõisteid tuleb mõista nii nagu neid on kirjeldatud Isikuandmete kaitse üldmääruses nr. 2016/679 (EL).

Millist teavet me teie kohta kogume?

Otseselt teie esitatud teavet, st elukoht (linn), eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, mida töödeldakse konsulteerimise kaupade ja otseturunduse eesmärgil. 

Teave selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehte

Lisaks teie poolt esitatud teabele, kogume teavet selle kohta, kuidas kasutate meie veebilehte. Näiteks, võime koguda teavet kolmandatelt pooltelt - me võime saada teavet teilt enestelt ning avalikest ja äriallikatest (ulatuses, mille sätestavad kehtivad õigusaktid) ja siduda selle muu teabega, mille saame teilt või teie kohta. Teavet võime saada teie kohta ka kolmandate poolte sotsiaalvõrgustikest, kui sisenete, näiteks, OÜ Vilpra kasutatava Facebook konto kaudu.

Kuidas me teie andmeid kasutame?

Võime kasutada kogutud teavet alljärgnevatel eesmärkidel:
-          Konsultatsioonide kaupade kohta esitamine;
-          Otseturundus.

* Teavitame teid, et teil on õigus mitte nõustuda või igal ajal tühistada oma isikuandmete, mis on märgitud tärniga, töötlemiseks antud nõusolek. Seda saate teha helistades telefonil +372 588 76106, e-posti teel info@vilpra.ee, andmete vastutava töötleja nimetatud aadressil, edastades kirjaliku keeldumise.

Kellele avaldame teavet teie kohta?

Me avaldame teavet teie kohta alljärgnevatele subjektidele:

- Teistele osapooltele, kui seadus seda nõuab või on vajalik meie infoühiskonna teenuste kaitsmiseks.

Juhud, mille korral võime teie teavet avaldada teistele osapooltele:

- selleks, et mitte rikkuda seadust või reageerides kohustuslikule kohtumenetluse nõudele (näiteks pärast seadusliku korralduse või läbiotsimisorderi või muu kohtumääruse saamist);
- kinnitada oma tegevuse seaduslikkust;
- võime avaldada teie andmeid kolmandale osapoolele ettevõtete ühinemise, üleandmise või pankroti korral;
- muudel juhtudel teie nõusolekul või seaduslikul taotlusel.

Mida me teeme, et teie antud informatsioon oleks kaitstud?

Kuigi me teeme kõik vajaliku teiega seotud teabe kaitsmiseks, ei ole mitte ükski veebileht, interneti teel teostatud operatsioon, arvutisüsteem või juhtmevaba side täielikult turvaline.

Teie, kui isikuandmete subjekti õigused

Andmete subjektil, kelle andmeid töödeldakse Andmete vastutava töötleja tegevuse käigus, on järgmised õigused:

- Õigus teada (saada informatsiooni), et tema andmeid töödeldakse (õigus teada);
- Tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
- Nõuda andmete ära parandamist või, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärke, täiendada isiku mittetäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
- Õigus hävitada oma andmed või õigus peatada oma andmete töötlemise toimingud (välja arvatud säilitamine) (õigus hävitada ja õigus „olla unustatud“);
- Õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks õigustatud põhjus (õigus piirata);
- Õigus oma andmed üle kanda (õigus üle kanda).

Andmete vastutav töötleja ei saa luua andmesubjektile tingimusi ülalpool nimetatud õiguste rakendamiseks, kui seadustega sätestatud juhtudel peab olema tagatud kuritegude, teenistus- või ametialase eetika rikkumise ennetamine, uurimine ja tuvastamine, samuti andmete subjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

Kolmandate poolte veebilehed, teenused ja tooted meie veebilehel

Andmete vastutava töötleja veebileht või sotsiaalvõrgustike kontod võivad sisaldada kolmandate osapoolte reklaame, linke nende veebilehtedele ja teenustele, mille üle Andmete vastutaval töötlejal puudub kontroll. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate osapoolte kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Peate olema tähelepanelikud ja lugema privaatsusavaldusi, mis kehtivad teie kasutatavate kolmandate osapoolte veebilehtedele ja teenustele.

Lõpusätted

See Eeskiri vaadatakse üle mitte harvemini kui üks kord kahe aasta jooksul. Kui oleme Eeskirja uuendanud, siis teavitame teid, meie arvates olulistest muudatustest, mille kohta avaldame teadaande konkreetsel veebilehel või sotisaalvõrgustiku kontol. Kui logite sisse või kasutate meie pakutud sisu ja/või teenuseid pärast taolise teadaande avaldamist, siis loeme, et te nõustute avaldatud uuendustes olevate uute nõuetega. Kõige uuem Eeskirja versioon on alati avaldatud veebilehel www.vilpra.ee.

I. ISIKUANDMETE ESITAMISE ALUS JA EESMÄRK
1. Külastaja esitab OÜ Vilprale isikuandmeid konsultatsioonide kaupade kohta eesmärgil.
2. Pärast isikuandmete, mis on vajalikud konsulteerimiseks, esitamist, muutub Ostja Andmesubjektiks, OÜ Vipra - Andmete vastutavaks töötlejaks.
3. Andmete vastutav töötleja kasutab Andmesubjekti andmeid vaid punktis 1 nimetatud eesmärgil.

II. OSAPOOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
4. Andmesubjekt kohustub esitama vaid õigeid Andmeid.
5. Andmesubjektil on kategooriliselt keelatud omastada teiste isikute isikusamasust, esitades teise isiku nime, perekonnanime ja (või) muud Andmed.
6. Andmete subjektil, kelle andmeid töödeldakse Andmete vastutava töötleja tegevuse käigus, on järgmised õigused:
6.1     Õigus teada (saada informatsiooni), et tema andmeid töödeldakse (õigus teada);
6.2.     Tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
6.3.     Nõuda andmete ära parandamist või, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärke, täiendada isiku mittetäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
6.4.     Õigus hävitada oma andmed või õigus peatada oma andmete töötlemise toimingud (välja arvatud säilitamine) (õigus hävitada ja õigus „olla unustatud“);
6.5.     Õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks õigustatud põhjus (õigus piirata);
6.6.     Õigus oma andmed üle kanda (õigus üle kanda).

7. Andmete vastutav töötleja, kes saab Ostja isikuandmeid, kohustub:
7.1.     Töötlema Külastaja isikuandmeid vaid selles Kokkuleppes sätestatud eesmärkidel ja järgides rangelt Kokkuleppes sätestatud nõudeid;
7.2.     Tagama, et isikuandmete töötlemine toimuks järgides Isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud nõudeid;
7.3.     Tagama, et Andmete vastutava töötleja töötajad, keda Andmete vastutav töötleja kaasab isikuandmete töötlemiseks, järgiksid konfidentsiaalsuse ja andmete turvalisuse tagamise nõudeid, mis vastavad Isikuandmete kaitse õigusaktide nõuetele;
7.4.     Tagama, et ettevõtte, keda Andmete vastutav töötleja kaasab isikuandmete töötlemiseks (UAB Vilpra, AB Telia) , järgiksid konfidentsiaalsuse ja andmete turvalisuse tagamise nõudeid, mis vastavad Isikuandmete kaitse õigusaktide nõuetele;
7.5.     Juurutama nõuetekohased tehnilised ja organisatoorsed vahendid, mis tagavad sellise turvalisuse taseme, mis vastab võimalikele riskidele, mis kaitsevad ja aitavad viia ellu andmesubjekti õigusi ja võimaldavad töödelda isikuandmeid järgides rangelt Isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud nõudeid.

8. Kui Pooled lepivad kokku teiste, selles Kokkuleppes nimetamata teenuste, osutamises, on Pooled enne nende teenuste osutamist kohustatud allkirjastama lisakokkuleppe, mis sätestab isikuandmete kaitset.